Hoşgeldiniz!

Hızlı İletişim

Contact us with this simple form * Zorunlu Alanlar

*

ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000 nedir ?

1 Eylül 2005'te yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler, kullanıcılar, yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır.
Bu Standard, gıda zinciri boyunca son tüketime kadar gıda güvenliğini sağlamak için takip eden genellikle anahtar öğeler olarak kabul edilen öğeleri birleştiren gıda güvenliği yönetim sistemi için ihtiyaçları tanımlamaktadır. Bu ihtiyaçlar;


- İnteraktif iletişim
- Sistem yönetimi
- Ön gereksinim programları
- HACCP prensipleri

ISO 22000 standardı diger yönetim sistemi standartlarından bağımsız olarak uygulanabildiği gibi diger yönetim sistemleri (ISO 9001, ISO 14001 gibi) ile birlikte de uygulanabilir.

 

ISO 22000 sistemi uluslar arası bir standart olduğu için kurumların uluslararası ticaret hedeflerini gerçekleştirmesinde kolaylık sağlamaktadır. ISO 22000 Tüketicilerin; Uluslar arası standartlara uygun, kaliteli, güvenilir ve sağlık açısından güvenli ürün ve hizmet almalarını sağlamaktadır.


ISO 22000 sistemi
HACCP sistemini prensiplerini ve uygulama basamaklarını tamamlamakta, yönetimin sorumluluklarının eğitimi ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini tanımlaması nedeniyle de ISO 9001 ile uyum oluşturmaktadır. Bu sayede hem güvenli gıda üretimini sağlamakta hem de firmaların kurumsallaşma süreçlerini hızlandırarak gelişimlerine destek vermektedir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gıda Zincirinde Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar, olan ISO 22000 uluslararası bir standardıdır. ISO 22000 belgesi standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standardının yerini alabilecek ve Dünya’da ISO 9001 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngörülmektedir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek kuruluşun bütün  yönetim aktiviteleri arasında düzenli bir yönetim sistemi ve işbirliğini kurulması, hayata geçirilmesi, bütün  süreçlerin analiz edilip, gerektiğinde güncelleme ve sürekli iyileştirme  yapılmasının  hedef alındığı uluslar arası ISO 9001 ve uluslar arası Codex Alimentarius Komisyonu(CAC) tarafından geliştirilen HACCP Uygulama aşamaları ve prensipleri  baz alınarak hazırlanmış bir standarttır.

iso 22000 nedir,iso 22000 belgesi,iso 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi

Kimler Uygulayabilir?

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaysız yer alan kuruluşlar şunlardır.
 
ISO 22000' in Sektör açısından önemi nedir?
ISO 22000 sisteminin uygulanması, tedarikçilerin, sektör tarafından sıkça talep gören ürünlerinin üretim ve servis süreçlerini geliştirerek insan sağlığı açısından güvenli, firma açısından da daha karlı bir hale dönüştürmesini sağlamaktadır.

A) Kuruluşlar,

1.
Çiftçiler,
2.
Hasatçılar,
3.
Yem üreticileri,
4.
Gıda bileşeni üreticileri,
5.  Gıda üreticileri,

6. Gıda satıcıları, Gıda servisleri,
7.
Hazır yemek firmaları,
8.
Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,
9.  Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb.

B) Dolaylı olan kuruluşlar

 • Ekipman sağlayan kuruluşlar,
 • Temizlik ve sanitasyon ajanları,
 • Ambalaj malzemeleri
 • Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb.

ISO 22000 HACCP Farkı
ISO 22000 gıda zincirindeki (girdi temini, üretim, dağıtım) boyunca mevcut ve potansiyel tehlikelerin tehlike analizi ile belirlenmesi, kontrol önlemlerinin (ön koşul ve/veya KKN) belirlenmesi, uygulanmasını, izlenmesini, sonuçlarının değerlendirilmesini ve analizini, iyileştirilmesini ve iç ve-dış şartlardaki değişiklikler doğrultusunda güncellenmesini talep eder. Şu ana kadar TSE 13001, DS 3027 vb. HACCP standartlarında ön koşullara (Cam kontrolü, kesici alet kontrolü, kimyasal madde kontrolü vb.) ait kontrol önlemleri ve bunların izlenmesi ve değerlendirilmesi konusu tetkiklerde gündeme gelmemekte idi.

Ayrıca ilk defa bir HACCP gıda güvenliği yönetim sistemi standardında bu kadar açık bir şekilde iki çeşit kontrol önlemi olduğu ifade edilmektedir: Ön koşul programları ve kritik kontrol noktaları. Kontrol önlemlerinin amacı tehlikelerin önlenmesi veya kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesidir.

ISO 22000’in Getirdikleri

 • ISO 22000, HACCP’ten farklı olarak, tamamen firma dışı uzmanlarca geliştirilmiş gıda güvenliği yönetim sisteminin (HACCP plan ve ön koşul programlarının) uygulanmasına, doğrulanma faaliyetlerinin tümümün veya bir kısmının firma dışı uzmanlarca yapılmasına imkan vermektedir.
 • HACCP standartlarında allerjen kontrolü genellikle açık olarak talep edilmezken, ISO 22000’in şartlarından birisidir.
 • ISO 22000 ayrıca Codex Alimentarius tarafından yayınlanan genel gıda hijyen kuralları ile sektöre özgü iyi üretim uygulamalarına atıf yapmaktadır.
 • GGYS'nin kurulması, uygulanması, güncellenmesi için iç iletişim yanında dış iletişimin şartı getirilmiştir.
 • Tehlikelerin değerlendirilmesinde risk analizi yapılması talep edilmektedir.
 • Tehlikelerin ön koşul programları ve KKN'ler ile kontrolü talep edilmektedir.
 • Ön koşulların yazılı hale getirilmesini talep etmektedir (Temizlik, bakım, kalibrasyon, çalışan hijyeni, depolama, taşıma vb.)
 • KKN’lerde olduğu gibi önkoşullarda da izleme sisteminin ve düzeltme-düzeltici faaliyetlerin planlanmasını talep etmektedir.
 • KKN'larında düzeltme ve düzeltici faaliyet talep etmektedir. ISO 9001:2008 'deki düzeltme ve düzeltici faaliyet kavramları kullanılmaktadır.
 • Ön koşul ve KKN izleme sonuçlarının analizi ve sonuçlara göre sistemin iyileştirilmesini talep etmektedir.
 • Girdi ve son ürünlerin ürün özelliklerinin, formulasyon, orijini içerecek şekilde, ayrıntılı tarifini ve düzenli gözden geçirilmesi talep etmektedir.
 • Doğrulama ve geçerli kılma arasındaki fark açıklığı kavuşturulmuştur. Doğrulama planı ve doğrulama sonuçlarının ele alınması talep edilmektedir.
 • Şüpheli ürün kavramını geliştirmiştir.
 • Geri toplama ve geri çağırmayı içeren geri çekme kavramını geliştirmiştir.
 • Gıda güvenliği politikası yanında gıda güvenliği hedefleri talep etmektedir.
 • Gıda Güvenliği el kitabı hazırlanmasına yönelik açık bir talep bulunmamasına rağmen uygulama da yine de hazırlanması gerekecektir veya ISO 9001:2008 kalite el kitabının içine entegre edilecektir.
 • Yönetimin gözden geçirme toplantısı gündemi gıda güvenliğine özel konuları içermektedir.