Hoşgeldiniz!

Hızlı İletişim

Contact us with this simple form * Zorunlu Alanlar

*

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO nedir?

ISO'nun tanımı : ISO 'International Organization for Standardization' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim sistemi standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 9001: Etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of Standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir.

Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standartlar zaman zaman "ticaret için teknik engel" olarak kullanılmaktadır. İşte ISO' nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları ve diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüş standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9000 Nedir? : Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Nedir? : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001 nedir ve nasıl alınır?

ISO 9001:2015 Tarihsel Gelişimi

ISO 9001 Kalite Yönetimi Terimleri Prensipleri

ISO 9001:2015 Nedir? : ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2015 rakamı, bu revizyonun 2015 yılında yapılıp, yayınlandığını gösteren revizyon tarihidir (ISO 9001:2015 versiyonu).

ISO 9001:2015'in Yararları

 • Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması,
 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij),
 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması,
 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi),
 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması,
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması,
 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması,
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması,
 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması,
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması,
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması,
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi,
 •  Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması.

 

ISO 9000 STANDARTLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

 • 1963’de MIL/Q/9858 (ABD’de savunma teknolojisinde)
 • 1968’de AQAP standartları(NATO üyesi ülkelerde)
 • 1979’da BS 5750(İngiltere’de)
 • 1987’de ISO 9000 serisi (ISO tarafından)
 • 1988’de EN 29000 standartları(CEN tarafından)
 • 1988’de TS 6000 Kalite Güvence Sistem standardı olarak yayımlandı
 • 1991’de TS-EN-ISO 9000
 • 1994’de ISO tarafından revize edildi.(9001:1994 / 9002:1994 /9003:1994)
 • 1996’da EN 29000 serisi EN-ISO 9000 olarak yayınlandı.
 • 2000’de ISO tarafından revize edildi ve 9001:2000 olarak yayımlandı.

 

ISO NEDİR?

1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for standardization)Uluslararası standart Organizasyonudur.

TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir.

EN NEDİR?

EN (Europeane Norm),Avrupa Standartlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standartlar arasında harmonizasyonu sağlamak için oluşturulmuştur.

TS-EN-ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9000 Kalite Sistem standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan milletlerarası standartlar haline gelmiştir.

TS-EN-ISO 9000 Kalite standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

TS EN ISO 9001:2015 standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:

1. KAPSAM

2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR VE/VEYA DÖKÜMANLAR

3. TERİMLER VE TARİFLER

4. KURULUŞUN BAĞLAMI

4.1. KURULUŞ BAĞLAMININ ANLAŞILMASI

4.2. İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN ANLAŞILMASI

4.3. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ

4.4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ VE PROSESLERİ

5. LİDERLİK

5.1. LİDERLİK TAAHÜT

5.1.1. GENEL

5.1.2. MÜŞTERİ ODAĞI

5.2. POLİTİKA

5.1.1.KALİTE POLİTİKASININ OLUŞTURULMASI

5.2.2. KALİTE POLİTİKASININ DUYURULMASI

5.3. KURUMSAL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

6. PLANLAMA

6.1. RİSK FIRSATLARI BELİRLEME FAALİYETLERİ

6.2. KALİTE AMAÇLARI VE BUNLARA ERİŞMEK İÇİN PLANLAMA

6.3 DEĞİŞİKLİKLERİN PLANLANMASI

7. DESTEKLER

7.1. KAYNAKLAR

7.1.1. GENEL

7.1.2. KİŞİLER

7.1.3. ALTYAPI

7.1.4. PROSESLERİN İŞLETİMİ İÇİN ÇEVRE

7.1.5. KAYNAKLARIN İZLENMESİ VE ÖLÇÜMÜ

7.1.6 KURUMSAL BİLGİ

7.2. YETERLİLİK

7.3. FARKINDALIK

7.4. İLETİŞİM

7.5. DÖKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ

7.5.1. GENEL

7.5.2. OLUŞTURMA VE GÜNCELLEME

7.5.3. DÖKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİNİN KONTROLÜ

8 OPERASYON

8.1 OPERASYONEL PLANLAMA VE KONTROL

8.2 ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLAR

8.2.1. MÜŞTERİ VE İLETİŞİM

8.2.2. ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLARIN TAYİN EDİLMESİ

8.2.3. ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

8.2.4. ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLARIN DEĞİŞMESİ

8.3. ÜRÜN VE HİZMETLERİN TASARIM VE GELİŞTİRİLMESİ

8.3.1. GENEL

8.3.2. TASARIM VE GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI

8.3.3. TASARIM VE GELİŞTİRMENİN GİRDİLERİ

8.3.4. TASARIM VE GELİŞTİRMENİN KONTROLÜ

8.3.5. TASARIM VE GELİŞTİRMENİN ÇIKTILARI

8.3.6. TASARIM VE GELİŞTİRMENİN DEĞİŞİKLİKLERİ

8.4. DIŞARIDAN TEDARİK EDİLEN PROSES, ÜRÜN VE HİZMETLERİN KONTROLÜ

8.4.1. GENEL

8.4.2. KONTROLÜN TİPİ VE BOYUTU

8.4.3. DIŞ TEDARİKÇİ İÇİN BİLGİ

8.5. ÜRETRİM VE HİZMETİN SUNUMU

8.5.1. ÜRETRİM VE HİZMETİN SUNUMUNUN KONTROLÜ

8.5.2. TANIMLAMA VE İZLENEBİLİRLİK

8.5.3. MÜŞTERİ VEYA DIŞN TEDARİKÇİYE AİT MÜLKİYET

8.5.4. MUHAFAZA

8.5.5. TESLİMAT SONRASI FAALİYETLER

8.5.6. DEĞİŞİKLİKLERİN KONTROLÜ

8.6. ÜRÜN VE HİZMET SUNUMU

8.7. UYGUN OLMAYAN ÇIKTININ KONTROLÜ

9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME

9.1. İZLEME, ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

9.1.1. GENEL

9.1.2. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

9.1.3. ANALİZ VE DEĞERLENDİRME

9.2. İÇ TETKİK

9.3. YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ

9.3.1. GENEL

9.3.2. YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ GİRDİLERİ

9.3.3. YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRMESİ ÇIKTILARI

10. İYİLEŞTİRME

10.1.GENEL

10.2.UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET

10.3.SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) geçiş için resmi süreyi 3 yıl olarak yayınladı. Firmalar, 15 Eylül 2018 tarihine kadar mevcut kalite yönetim sistemlerini ISO 9001:2015 şartlarına uygun hale getirmelidir.

Şirketimiz bir çok alanda Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri vermektedir. Eğitim Uzmanlarımız ve Danışmanlarımız, konularında her türlü eğitimi almış, danışmanlık hizmetlerini verebilecek yeterlilikte olup gerekli eğitim belgesine sahiptirler.

TS EN ISO 9000:2000 SERİSİ:

 

 • TS EN ISO 9000 standartları üç temel standarttan oluşmaktadır. Bunlar;
 • TS EN ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-TEMEL ESASLAR, TERİMLER VE TARİFLER
 • TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-ŞARTLAR
 • TS EN ISO 9004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİ İÇİN KILAVUZ